2593071120 6987557903 Όρμος Πρίνου, Θάσος argiriskaravouzis@gmail.com